تبلیغات
جایی برای بازگشت - شیطان از نگاه شهید

   شهید عباس صابری

حاكمیت شیطان در محدوده ضعف و ترس انسانهاست و اگر می‌خواهی از علائق دنیوی خارج شوی نباید بترسی و این چنین بود شناسنامه مردان جبهه كه در آن دشتها، جان خود را فدای حقیقت ازلی كردند.